Panevėžio gydytojų draugijų veikla 1922 – 1940 metais

Panevėžio apygardos lietuvių gydytojų draugija

Panevėžio apygardos lietuvių gydytojų draugija buvo įkurta 1932 m. rugsėjo 22 d. Gydytojo Mykolo Marcinkevičiaus iniciatyva, kuris pastebėjo, kad Panevėžio gydytojų draugijoje nekalbama lietuviškai. Šiais metais Panevėžio apygardos gydytojų draugijai sukako 90 metų.

Panevėžio apskrities ligoninės personalas, 1932 m. Nuotr. Iš: J.V. Čiplytė. Prasmingas medikų gyvenimas, p. 84.

Tuo metu tarp gydytojų vyravo dvikalbystė – vieni bendravo lietuvių kalba, o kiti rusų kalba prie pastarųjų priklausė ir gydytojas Andrius Domaševičius.
Iš pat pradžių šiai draugijai priklausė 14 narių iš Panevėžio ir kaimyninių apskričių. Draugijai vadovavo Mykolas Marcinkevičius; vicepirmininkas – gydytojas Stanislovas Mačiulis; sekretorius – Kazys Gudelis; Iždininkas – Juozas Vileišis. Revizijos komisiją sudarė: Antanas Didžiulis, A. Hurčinas, Repšys. Draugijos veikloje dar dalyvavo gydytojai: A. Čerškus, A.J. Bridžius ir J. Statkevičius. Išlikusiame dokumente „Panevėžio apygardos lietuvių gydytojų įstatai“, kuriame yra 14 punktų aiškiai matyti rimta ir dalykiška draugijos veikla.

Panevėžio apygardos lietuvių gydytojų įstatai

1 punktas – šiais įstatais steigiama Panevėžio apygardos lietuvių gydytojų draugija. Jos veikimo plotas – Panevėžio ir kaimyninės apskritys.

2 punktas – Draugijos tikslas – a) duoti galimumą draugijos nariams tobulintis medicinos moksle; b) medicinos žinių populiarizacija; c) pakėlimas sanitarijos ir sveikatos stovio savo krašte; d) profesinių reikalų gynimas; e) etikos taisyklių saugojimas.

3 punktas – savo tikslams pasiekti draugija: a) rengia periodinius posėdžius su pranešimais, ligonių demonstracija ir preparatų pristatymu; b) steigia knygynus, ambulatorijas, rengia paskaitas, gailestingų seserų ir žemesniojo personalo kursus; c) sanitarijos klausimuose paduoda savo sumanymus valdžios įstaigoms ir savivaldybių organams; d) kovoja su šundaktaryste ir burtininkyste; e) steigia šelpimo kasą; f) ir reikalui esant iš savo tarpo renka draugišką trečiųjų teismą.

4 punktas – draugijos nariai skiriami į tikruosius, garbės ir aukotojus. Tikruoju nariu gali būti kiekvienas gydytojas. Garbės nariais ir aukotojais gali būti ir ne gydytojai.

5 punktas – draugijos narius priima narių susirinkimas paprasta balsų dauguma, dviems tikriesiems draugijos nariams rekomenduojant. Pastaba – narių priėmimas atliekamas pirmame eiliniame susirinkime slaptu balsavimu.

6 punktas – draugijos nariai naudojasi visomis draugijos priemonėmis. Posėdžio metu jie gali teikti savo sumanymus (per prezidiumą) visuotiniame ir paprastame susirinkimuose.

7 punktas – draugijos narių pareigos: a) prisidėti prie įvykdymo pažymėtų įstatuose draugijos tikslų; b) lankyti draugijos susirinkimus; c) mokėti laiku nario mokestį; d) vykdyti draugijos nutarimus ir pildyti draugiško teismo sprendimus. Pastaba – draugijos narys, nedalyvavęs draugijos susirinkimuose 6 mėnesius iš eilės ir nepanešęs apie tai, laikomas iš draugijos išstojusiu.

8 punktas – draugijos reikalams vesti visuotinas susirinkimas renka iš savo tarpo valdybą iš 5 narių: pirmininko ir jo pavaduotojo, 2-jų sekretorių ir iždininko, dviejų kandidatų ir revizijos komisiją iš 3 asmenų, valdybos nariai patys pasiskirsto pareigomis.

9 punktas – susirinkimai esti paprasti, metiniai ir nepaprasti. Paprasti eiliniai susirinkimai šaukiami vieną kartą į mėnesį. Nepaprasti – šaukiami 10-čiai tikrųjų narių pareikalavus. Metiniai visuotini susirinkimai šaukiami ne vėliau vasario mėnesio kiekvienų metų.

10 punktas – visuotinas susirinkimas yra vyriausias draugijos organas. Visuotinas susirinkimas svarsto praeitų metų apyskaitą, ateinantiems metams sąmatą, nustato nario mokesčio didumą, svarsto įstatų keitimą, tvirtina naujos draugijos įstaigas ir likviduoja senas, renka valdybą ir revizijos komisiją.

11 punktas – draugija turi teisę: a) turėti savo anspaudą; b) įgyti judamąjį ir nejudamąjį turtą; c) sudaryti sutartis ir stoti teisme kaipo juridinis asmuo.

12 punktas – svarbesniuose atsitikimuose kaip: draugijos likvidacija, pašalinimas iš tikrųjų narių iš draugijos reikalingas kvorumas 2/3 visų tikrųjų draugijos visų tikrųjų draugijos narių ir klausimai tie sprendžiami 2/3 esančių narių dauguma.

13 punktas – tikrieji nariai moka kasmet ne mažiau 12 litų nario mokesčio.

14 punktas – likvidavus draugiją, visas turtas atiduodamas Lietuvos universiteto medicinos fakultetui.

Parašai: 12 gydytojų, tarp jų ir St. Mačiulio.

Šie įstatai įregistruoti Panevėžio miesto ir apskrities viršininko raštinėje 1932 m. rugsėjo 22 d. draugijų rejestre nr.27. Parašas ir antspaudas – Panevėžio miesto ir apskrities viršininkas.

Prašymą įregistruoti šiuos įstatus pasirašė 7 gydytojai, nurodydami savo gyvenamąją vietą. Tarp pasirašiusiųjų yra ir Stanislovas Mačiulis.

Panevėžio apygardos lietuvių gydytojų draugijos prašymas

Prašymas, kad Panevėžio miesto ir apskrities įregistruotų Panevėžio apygardos lietuvių gydytojų draugijos įstatus. Panevėžys, 1932. Iš: Čiplytės, Joanos Vigos. Prasmingas medikų gyvenimas. – Vilnius: Homo liber, 2011, P. 86.

Panevėžio apygardos lietuvių gydytojų draugijos ataskaitinio susirinkimo pareiškimas

Panevėžio apygardos lietuvių gydytojų draugijos ataskaitinio susirinkimo pareiškimas

1940 metų balandžio 20 d. įvyko Panevėžio apygardos lietuvių draugijos ataskaitinis susirinkimas.

Buvo perrinkta valdyba. Pirmininku patvirtintas gydytojas Povilas Legeckis; Pirmininko pavaduotojas – gydytojas Juozas Vileišis; Sekretorius – gydytojas Vladas-Vytautas Žemaitis; Kasininkas – gydytojas Antanas Gudonis; Knygininkė – gydytoja Janina Petkūnaitė-Juraškienė.

Iš: Čiplytė, Joana Viga. Prasmingas medikų gyvenimas. – Vilnius: Homo liber, 2011. – P. 86-87.

Advertisement

sveikabiblioteka

Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos tinklaraštis
Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s